Opening '64

Statuten

Statuten

Statuten

 Zaaknummer: 2004V13601

Heden, negenentwintig december tweeduizend vier, verschenen voor mij, Meester Hendrik Jan de Jong, notaris te Schagerbrug, gemeente Zijpe:

1.    de heer Bastiaan Jacobus Cornelis van Nunen, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Alkmaar, [Gegevens verwijderd ivm privacy bestuurders];

2.    de heer Hendrik Pieter Flohr, geboren te Den Helder op tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënzestig, wonende te Alkmaar, [Gegevens verwijderd ivm privacy bestuurders];

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de vereniging genaamd: Opening ‘64, statutair gevestigd te Sint Pancras en feitelijk gevestigd te Alkmaar, [Gegevens verwijderd ivm privacy bestuurders], ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest‑Holland te Alkmaar onder nummer 40637599 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend ingevolge het bepaalde in artikel 17 van de statuten.

De comparanten verklaarden, handelend als gemeld, het navolgende:

–      de statuten van de vereniging luiden zoals deze zijn vastgelegd bij akte van algehele statutenwijziging op zesentwintig februari negentienhonderd zesennegentig verleden voor Mr. Jan Jacob de Bruijn, notaris te Alkmaar;

–      bij besluit van de algemene vergadering van * september tweeduizend vier is besloten de statuten te wijzigen en deze geheel opnieuw in een notariële akte vast te leggen, volgens de hierna volgende tekst.

Van het gemelde besluit tot statutenwijziging blijkt uit een door de voorzitter en secretaris gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering, welke aan deze akte zal worden gehecht.

De statuten van de vereniging zullen op grond van voormeld besluit met ingang van heden luiden als volgt:

 

 

Naam

Artikel 1

1.    De vereniging draagt de naam: “Opening 64”.

Zij is mede door de heer C. Marees opgericht op negentien oktober negentienhonderd vierenzestig.

 

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel in Sint Pancras, gemeente Langedijk.

 

Doel

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel:

–      het geven van onderricht aan jeugd en andere geïnteresseerden in het schaakspel;

–      het doen beoefenen en het bevorderen van het schaakspel;

alles in de ruimste zin des woord.

Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van het beroepsschaakspel.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a)    Het houden van club- en studiebijeenkomsten;

b)    Het organiseren van onderlinge wedstrijden en toernooien;

c)    Het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen;

d)    Het organiseren van simultaanséances;

e)    Het stimuleren van het jeugdschaak door onderricht op scholen en het geven van lessen in clubverband;

f)     Het verzorgen van cursussen en studiebijeenkomsten al dan niet door inschakeling van derden;

g)    Alle overige wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor haar streven.

 

Verenigingsjaar

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus daaraan volgende.

 

Leden

Artikel 5

De leden worden onderscheiden in:

a)    Ereleden en leden van verdienste;

b)    Leden;

c)    Jeugdleden.

Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden de hierboven onder a, b en c genoemde leden verstaan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk mocht blijken.

 

Artikel 6

Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten als zodanig zijn benoemd op een algemene ledenvergadering.

 

Artikel 7

Leden der vereniging zijn personen van zestien jaar en ouder, die zich alszodanig aanmelden bij het bestuur en door het bestuur worden geaccepteerd. Zowel bij acceptatie als bij weigering is beroep mogelijk bij de algemene vergadering, die in hoogste instantie beslist. Het besluit van het bestuur wordt vernietigd wanneer de algemene vergadering zich met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen daartegen uitspreekt.

 

Artikel 8

Jeugdleden der vereniging zijn personen, die jonger zijn dan  zestien jaar en die zicht als zodanig aanmelden bij het bestuur en door het bestuur worden geaccepteerd. Van deze beslissing in eveneens beroep mogelijk als bepaald in het voorgaande artikel.

 

Einde van het Lidmaatschap

Artikel 9

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a)    door overlijden van het lid;

b)    door schriftelijke opzegging van het lid bij het bestuur;

c)    door royement, ingevolge een door het bestuur genomen besluit; het geroyeerde lid heeft recht van beroep bij de algemene ledenvergadering, die in hoogste  instantie beslist. Het royement blijft van kracht, indien in de algemene ledenvergadering tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen zich hiervoor uitspreekt.

2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a)    binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend is geworden op is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.

b)    binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzegging uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers

Artikel 10

1.    De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 11

1.    De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Geldmiddelen

Artikel 12

De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit inleggelden voor toernooien, contributies, donaties en toevallige baten.

 

Rechten aspirant-leden en begunstigers

Artikel 13

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

Bestuur

Artikel 14

1.    Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en wordt op de jaarvergadering, bedoeld in artikel 19, uit en door de leden gekozen. De bestuursfuncties kunnen tussen de bestuursleden onderling worden verdeeld, doch in beginsel zal op functie worden gekozen. De wijze van verkiezing en het rooster van aftreden worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

2.    De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

3.    De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste  twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6.    Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuuslidmaatschap-periodiek lidmaatschap-schorsing

Artikel 15

1.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van dit termijn.

2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in.

3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a)    ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

b)    door bedanken.

 

Bestuursfuncties-besluitvorming van het bestuur

Artikel 16

1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit van het bestuur niet beslissend.

3.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Bestuurstaak-vertegenwoordiging

Artikel 17

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemenen vergadering voor besluiten tot:

I.     het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaan, dan wel een door de algemene vergadering vast te stellen hoger bedrag, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

II.    a)    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b)    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c)    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruiken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d)    het aangaan van dadingen;

e)    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

f)     het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.    Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

Jaarverslag-Rekening en verantwoording

Artikel 18

1.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslagen uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

3.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken ten bescheiden der vereniging te geven.

5.    De last van de commissie kan te alle tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

6.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.

 

Algemene Vergadering

Artikel 19

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Jaarlijks wordt bij voorkeur aan het slot van het competitieseizoen een algemene ledenvergadering – ook jaarvergadering genoemd – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a)    Het jaarverslag, op te maken door de secretaris;

b)    de rekening en verantwoording, op te maken door de penningmeester;

c)    het advies van de op de vorige jaarvergadering benoemde kascontrole commissie;

d)    de vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar;

e)    de begroting van de inkomsten en uitgaven voor het volgende verenigingsjaar;

f)     de verkiezing van de bestuursleden;

g)    het programma.

3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op en termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers elf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is vel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

 

Toegang en Stemrecht

Artikel 20

1.    De leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen, daarbij worden de minderjarige leden vertegenwoordigd door één van hun wettelijke vertegenwoordigers, tenzij het bestuur unaniem van oordeel is dat het minderjarige lid zelf zijn of haar stem kan uitbrengen.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2.    Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.    Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid is van de vereniging, heeft een raadgevende stem.

4.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

Voorzitterschap – notulen

Artikel 21

1.    De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 19 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doe opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 22

1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

4.    Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.    Indien bij een verkiezing van personen de stemmen staken, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.    Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.    Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.    Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan dde orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Bevoegdheden

Artikel 23

Alle bevoegdheden welke niet bij deze statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn toegekend, behoren aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 24

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden zoals die blijken uit het door de secretaris aangehouden ledenregister. Het termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 9.

 

Statutenwijziging

Artikel 25

1.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering te behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 26

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding van de vereniging tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig os vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2.    Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.    Het batig saldo na vereffening komt toe aan de jeugdafdeling van de Noord-Hollandse Schaakbond en kan uitsluitend worden bestemd voor de onderricht van jeugdschakers.

4.    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 

Huishoudelijk reglement.

Artikel 27

1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van het hiervoor vermelde legitimatiebewijs.

 

 

WAARVAN AKTE is verleden te Schagerbrug op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, achtereenvolgens door de verschenen personen en mij, notaris.

Opening '64