Competitiereglement

Addendum op het huidige Reglement d.d. september 2019

Deze toevoeging is aan de orde in verband met de Covid19 omstandigheden. De termijn van werking betreft in elk geval het gehele seizoen 2020-2021 en verder net zolang als de, door de Overheid genomen, coronamaatregelen van toepassing zijn.
Artikel 2; Er zal minder strikt worden omgegaan met afmeldingen.
Artikel 3; Het uiterlijke tijdstip van afmelden is
verplaatst van donderdag 18.00uur naar vrijdag 12.00uur.
Artikel 5 De aanvangstijden moeten soepel worden benadert. De maatregelen zorgen er namelijk voor dat er her en der vertraging kan optreden.
– Het spelen van een partij kan alleen wanneer je klachtenvrij (in relatie
tot coronamaatregelen)
bent. Speel je toch zal de partij als verloren worden verklaard.
Artikel 6 De spelers pakken zelf het materiaal en bergen de gebruikte materialen ook op. Desinfecterend reinigen is niet nodig maar mag/kan natuurlijk wel.
Artikel 7 Om misverstanden te voorkomen is besloten dat de kampioen tenminste 2/3 van het totaal aantal wedstrijdronden (intern+ extern), aan het eind van de competitie (minimaal 16), heeft gespeeld.
Artikel 12 Het is nog ongewis of (en in welke mate) er sprake is van een externe competitie.

 

Reglement Schaakvereniging Opening ’64
Seizoen 2019 –  —

1. Indelingsvorm
De senioren zullen dit seizoen spelen in drie groepen, de “A”, “B” en de “C” groep. Er wordt ingedeeld volgens een variant van het “Zwitsers” systeem. Dit betekent in het kort dat de indeling van een ronde wordt gemaakt aan de hand van de ranglijst van na de vorige ronde. Het streven van de indeling is: zorgen dat de twee mensen die tegen elkaar spelen, ongeveer een gelijke notering op de totaal ranglijst bezitten.

Na acht ronden is het normaal gesproken mogelijk dat twee mensen voor de tweede maal tegen elkaar zullen spelen! 

Echter in bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider beslissen dat dit eerder mag gebeuren. De wedstrijdleider behoudt zich het recht voor om wedstrijden te reserveren. Bijvoorbeeld bij wedstrijden waar geïnteresseerde of mogelijk nieuwe leden in participeren. 

Om de competitie een zo evenredig mogelijk karakter te geven zal de wedstrijdleider gedurende de twee competitie delen “regelronden” kunnen instellen. Deze regelronden worden toegelicht in Art. 8.

2. Puntentelling
Er wordt gewerkt volgens een alternatieve puntentelling waarbij het aantal afmeldingen ook wordt verrekend. De puntentelling is in principe als volgt:

Winst 6 punten
Remise 4 punten
Verlies 2 punten

Vrije ronde 6 punten Oneven
Externe Wedstrijd 5 punten (N.B. ongeacht resultaat)
Lesavond – Docent 5 punten
Lesavond 4 punten

afmelding 1 t/m 5 3 punten (per seizoen)
afmelding 6 e.v. 2 punten
Geen afmelding 0 punten (N.B. m.u.v. zeer goede reden)

Toernooi bezoek 3 punten (max. 2 maal per seizoen)
Clubzaken 5 punten (o.a. bestuursvergadering en toernooi voorbereiding)

Afmelding, gedaan ná donderdag 18:00 uur én zonder gegronde reden (ter beoordeling van de wedstrijdleider) zullen standaard met 2 punten minder dan het hierboven beschreven aantal gewaardeerd worden.

Bij structureel te laat afmelden kan de wedstrijdleider besluiten strafpunten in mindering te brengen.

Om eventuele competitievervalsing tegen te gaan moeten afmelden voor de laatste 2 competitieronden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende ronde bij de wedstrijdleider gedaan zijn. Indien dit later gebeurd kan de wedstrijdleider (eventueel in overleg met de scheidsrechterscommissie) besluiten de afmelding met 2 punten te waarderen. Uiteraard geldt dit alleen indien de afmelding nog binnen de reguliere 5 afmeldingen van 4 punten valt. Voor afmeldingen buiten de reguliere 5 afmeldingen blijft een waardering van 2 punten van kracht.

De wedstrijdleider kan voor individuele gevallen uitzonderingen maken voor het aantal 4 punten afmeldingen. Te denken valt hierbij aan mensen met ploegendienst of andere van tevoren vast staande gebeurtenissen waar niet (zeer moeilijk) onderuit te komen valt. Hierbij moet niet worden gedacht aan verjaardagen, feestjes of vakantie. 
De wedstrijdleider zal de individuele gevallen beoordelen.

Voor jeugdleden die spelen in de seniorencompetitie is geen uitzondering op bovenstaande telling. Daarom zullen jeugdwedstrijden (o.a. 4-tal) niet worden beschouwd als externe wedstrijden. Wel kan indien noodzakelijk vooraf een vervangend tempo/aanvangstijdstip worden overeengekomen met de wedstrijdleider.

Senioren leden die helpen bij de jeugdcompetitie zullen geen uitzonderingspositie krijgen. Indien de senior later dan 20:30 start met zijn partij dient de tijd in overleg met de tegenstander te worden verrekend. Let wel het is dus niet verplicht dat de verloren tijd door beide spelers wordt gedeeld, dit is echter wel wenselijk. Indien men er onderling niet uitkomt heeft de witspeler de beslissende stem. 
Ranglijsten
Elk lid dat deelneemt aan de competitie zal opgenomen worden in de ranglijst van de groep waarbinnen hij (of zij) is ingedeeld (”A”, “B” of “C”) en de ELO lijst. Deze ranglijsten zullen na iedere competitie avond bijgewerkt worden. 

Leden die minder dan 5 wedstrijden (som van interne en externe wedstrijden) hebben gespeeld in een seizoen zullen niet opgenomen worden in de eindranglijst. Het behaalde resultaat voor de tegenstanders zal worden vervangen door 5 punten.

Leden welke niet meer dan 50% van de wedstrijden (som van interne en externe wedstrijden) hebben gespeeld kunnen geen kampioen van hun groep worden. Indien zij toch op plaats 1 eindigen zal de nummer 2 automatisch doorschuiven naar plaats 1.

3. Afmelden
Een afmelding kan worden gedaan vóór donderdag 18:00 bij:

Edwin Flierman
Lorreinenlaan71
1813 JW Alkmaar
06-43087813 email: wedstrijdleider@opening64.nl (voor donderdag 18:00 uur)

Dorpshuis “De Geist” (alleen in geval van nood)
Vinkenlaan 7
Sint Pancras
072-5641621

4. Speeltempo
Er wordt gespeeld volgens het speeltempo dat de NHSB aanhoudt voor de externe wedstrijden. In het kort nog even de regels:

Er wordt gespeeld met DGT klokken
Bij aanvang krijgt elke speler 1:40 uur tijd.
Daarnaast krijgt elke speler 10 seconden per zet, verrekend na het doen van de zet.
Indien de tijd van een speler eenmaal minder is dan 5 minuten hoeft er niet meer genoteerd te worden, ook als de klok door snel zetten weer boven 5 minuten komt.

Indien er geen DGT klok beschikbaar is wordt met het oude speeltempo gespeeld. 

De klok dient bij aanvang van de partij op 16:30u te staan.
Na 1½ uur (18:00u) dienen er 36 zetten volbracht te zijn. Indien men dit niet haalt, verliest men de partij.
Indien de vlag van één van beide partijen valt en er zijn 36 zetten gespeeld wordt de klok drie kwartier vooruit gedraaid en wordt de partij uitgespeeld tot er een resultaat is of tot de vlag nogmaals valt (19:00).

5. Aanvang Competitie
Om uiterlijk 20:20 zal de indeling voor de wedstrijdavond aanwezig zijn in de speelzaal.
Om uiterlijk 20:30 dienen alle klokken te lopen.
Indien Uw tegenstander er niet is dient U dit te melden bij de wedstrijdleider die in overleg actie zal ondernemen door 
a) de klok in te drukken
b) af te wachten tot beide spelers aanwezig zijn en de verloren tijd bij beide spelers in mindering te brengen.

Indien partijen om 20:30 niet begonnen zijn behoudt de wedstrijdleider het recht om voor deze partijen gereserveerde klokken in te drukken.

De wedstrijdleider behoudt zich het recht voor dit speeltempo aan te passen indien dit vereist is. Denk hierbij aan bijzondere bestuursvergaderingen of toernooi-overleg.

6. Uitslag & Opruimen Materiaal
De winnaar dient uiterlijk 30 min na het einde van de partij de uitslag te hebben ingevuld op het indelingsformulier.
De verliezer dient ervoor zorg te dragen dat, indien er niet meer verder gespeeld wordt, het schaakbord, de stukken en de klok worden opgeruimd in de daarvoor bestemde kast.

7. Competitie opzet
Bij gelijk eindigen beslist:
1) Onderlinge resultaat
2) Aantal gespeelde wedstrijden op clubavonden (zowel intern als extern)
3) Aantal malen wit (hoe minder hoe beter)
4) Beslissingswedstrijd*

Uitzondering hierop is de eerste plaats, indien het onderling resultaat geen uitsluitsel biedt zal er één of meerdere beslissingswedstrijden worden gespeeld. 

De beslissingswedstrijd bestaat uit maximaal vier partijen. De eerste partij zal een speeltempo hebben van 1:20 uur + 10 seconde per zet p.p.p.p.. Indien remise volgt een Rapid partij, deze Rapid partij zal een speeltempo hebben van 20 min p.p.p.p.. Indien remise zal een snel schaakpartij gespeeld worden, deze snel schaakpartij zal een speeltempo hebben van 5 min p.p.p.p.. Mocht dit geen uitsluitsel geven volgt een “sudden-death” partij waarin de zwartspeler 4 minuten krijgt en de witspeler 5 minuten, maar waarbij zwart wint als de partij volgens de gewone regels in remise eindigt. Uiteraard gelden voor zowel de Rapid partij als de snel schaakpartij de regels voor de desbetreffende vorm van schaken.

Het onderling resultaat kan indien het gaat om meer dan 2 gelijk geëindigde spelers alleen toegepast worden indien alle spelers welke gelijk geëindigd zijn minimaal 1 maal tegen elkaar gespeeld hebben. Er kan alleen een onderlinge volgorde bepaald worden indien zonder meer duidelijk is welke speler de sterkste is. Indien speler A van zowel B als C wint zal A boven B en C eindigen, ongeachte het resultaat van B en C onderling.

Op basis van de totaal ranglijst zal er aan het einde van de competitie een drietal prijzen per groep worden uitgereikt. In principe zal de winnaar uit de “B” of “C” groep het volgende seizoen deelnemen in een groep hoger. Dit betekent automatisch dat de laatste uit de “A”  of “B” groep het volgende seizoen in een groep lager” zullen spelen. Dit alles hangt wel af van het aantal deelnemers! De hoogst genoteerde speler op de eindranglijst zal het clubkampioenschap winnen. Dit kan zowel een “A”, “B” als “C” speler zijn.

8. Regelronden

8.1 Algemeen
Met een regelronde wordt een competitie ronde bedoeld die niet door de computer maar door de wedstrijdleider is aangemaakt. Deze regelronden zullen dit seizoen gebruikt gaan worden om de hoeveelheid onderlinge wedstrijden van mensen binnen dezelfde groep te vergroten. Het streven hierbij is om iedereen binnen een groep (gedurende het seizoen) minimaal één maal tegen elkaar te laten spelen.

De regel dat mensen elkaar pas na 8 ronden voor de 2e keer kunnen treffen (art. 1) is niet van toepassing binnen regelronden.

8.2 Indeling
De wedstrijdleider maakt de regelronde aan de hand van de ranglijst per groep.
De regelronden zullen per competitie helft worden verdeeld. De indeling voor de regelronden kan worden gemaakt door de scheidsrechterscommissie indien er minimaal 3 personen voor aanvang van de regelronden protest aantekenen tegen het feit dat de competitieleider de indeling maakt. De competitieleider telt in dezen mee voor drie personen! Voor het maken van een regelronde is geen minimale opkomst vereist, het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat er regelronden zijn tijdens externe wedstrijden of lesavonden.

8.3 Hoeveel en wanneer
Het streven was om tussen de 40 en 50% van de te spelen ronden te markeren als “regelronde”. In principe zit er minimaal 1 week tussen 2 opeenvolgende regelronde. De wedstrijdleider kan hiervan afwijken indien het streefpercentage regelronden in gevaar dreigt te komen.

9.  Speelavonden
Competitie : 29 
Koppel schaken : 1
Thema schaken 1 : 1
Doorgeefschaak / Feestavond : 1
Rapid schaken   : 3
Alternatief schaken    : (1)
Schaakweekend : 1 (alleen competitie indien > 6 spelers)
Snelschaken : 1
Algemene leden vergadering : 1

In de maanden december en januari wordt rekening gehouden met een korte stop van twee weken, mede i.v.m. andere activiteiten in de Geist en de ervaring dat veel mensen niet aanwezig zijn in deze periode. Uiteraard zijn bovenstaande speelavonden conceptueel en kunnen gedurende het seizoen nog wijzigen door bijvoorbeeld lesavonden of andere zaken.

10.  Nieuwe leden
Nieuwe leden die gedurende het seizoen instromen zullen starten met een percentage van 50% over de ronden die reeds gespeeld zijn. Nieuwe leden die op minder dan 7 competitierondes voor het eind instromen spelen in principe buiten mededinging mee. Het resultaat voor de tegenstander zal gesteld worden op 5 punten.

11.  Protesten

11.1 Algemeen
Protesten zullen in principe behandeld worden door de wedstrijdleider. Indien echter de wedstrijdleider één van beide partijen is of als het besluit van de wedstrijdleider reden is tot meer protest zal het protest worden behandeld door de scheidsrechterscommissie.
Het besluit van de scheidsrechterscommissie zal in alle gevallen bindend zijn.
De scheidsrechterscommissie bestaat uit:
M. Veenstra
D. Geluk
R. van Diepen

Indien een lid van de scheidsrechterscommissie protest aantekent zal zijn plaats in de commissie tijdelijk worden waargenomen door een waarnemend lid. Dit waarnemend lid zal worden aangewezen door de overgebleven leden van de scheidsrechterscommissie en de wedstrijdleider.

11.2 Regelronden
Het is in principe niet mogelijk om tegen de indeling van een regelronde (laatste 2 ronden) in protest te gaan. Wel is het natuurlijk redelijk om de wedstrijdleider te verzoeken zijn indeling toe te lichten. Indien de toelichting van de wedstrijdleider niet bevredigend is kan alleen protest worden aangetekend na het spelen van de regelronde bij de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie zal hierop een bindende uitspraak doen.

Het is wel mogelijk om 1 week voor aanvang van de regelronde protest aan te tekenen tegen het maken van de indeling door de wedstrijdleider. Indien er minimaal drie deelnemers van de competitie protest aantekenen zal de indeling worden gemaakt door de scheidsrechterscommissie of door een door de scheidsrechterscommissie aan te wijzen persoon. Dit proces kan ook door de wedstrijdleider in werking worden gezet omdat hij zelf ook deelneemt aan de competitie en zodoende invloed heeft op zijn eigen positie op de ranglijst. Dit alles is mogelijk omdat de wedstrijdleider zelf ook deelneemt aan de competitie en hij daarom een redelijke invloed heeft op zijn eigen positie op de ranglijst.

12.  Externe teams
Aan het einde van de competitie zal de wedstrijdleider de clubkampioen benaderen voor een zekere plaats in het eerste achttal voor het daaropvolgende seizoen.  

De overige zeven plaatsen binnen het achttal zullen worden gereserveerd als aanwijsplekken. Deze aanwijsplekken zullen worden vergeven door een plaatsingscommissie van drie personen, te weten:
De (externe) wedstrijdleider.
De clubkampioen
De (ex)teamcaptain van het eerste achttal.

Indien de wedstrijdleider zelf clubkampioen is geworden zal de nummer 2 automatisch plaats nemen in de plaatsingscommissie. Binnen de selectiecommissie heeft de wedstrijdleider een “veto” recht. (Zoals besloten binnen de bestuursvergadering van mei 2002).

13. Telefoons
Het is niet toegestaan om telefoons te gebruiken in de speelzaal. Gedurende de partij is het meenemen van de telefoon buiten de speelzaal niet toegestaan. Indien een speler het vermoeden heeft dat hij/zij gebeld kan worden voor een spoedgeval, kan deze speler een uitzondering aanvragen bij de wedstrijdleider. 
Ook het gebruik van schaakprogramma’s is niet toegestaan tijdens de partij.

14. Algemeen
In alle gevallen waarin het reglement geen uitsluitsel biedt zal de wedstrijdleider een  uitspraak doen. Tegen deze uitspraak kan in beroep worden gegaan bij de scheidsrechterscommissie.

Bij afwezigheid van de wedstrijdleider zal de wedstrijdleider een vervanger aanwijzen. Deze vervanger zal optreden met dezelfde rechten als de wedstrijdleider.
(Voor seizoen 2019-2020 zal Pieter Samuels optreden als plaatsvervangend wedstrijdleider)

Het competitiereglement wordt ieder jaar door de wedstrijdleider aangepast / bijgewerkt en ter goedkeuring aangeboden aan de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie zal in principe voor aanvang van de eerste competitieronde dit reglement goedkeuren.

September, 2019
Wedstrijdleider: Edwin Flierman

Addendum

Geef een reactie

Opening '64