Opening '64

Competitiereglement Schaakvereniging Opening ’64

Seizoen 2023 – 2024
September, 2023

Art 1.   Indelingsvorm

De senioren zullen dit seizoen spelen in twee groepen, de “A” en de “B” groep. Er wordt ingedeeld volgens een va­ri­ant van het “Zwitsers” sys­teem. Dit betekent in het kort dat de indeling van een ronde wordt ge­maakt aan de hand van de ranglijst van na de vo­rige ronde. Het streven van de inde­ling is: zorgen dat de twee mensen die tegen elkaar spe­len, onge­veer een gelijke notering op de totaalranglijst bezitten.

Na acht ronden is het normaal gesproken mogelijk dat twee mensen voor de tweede maal tegen elkaar zullen spelen. Echter in bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider beslissen dat dit eerder mag gebeuren. De wedstrijdleider behoud zich het recht voor om wedstrijden te reserveren. Bijvoorbeeld bij wedstrijden waar geïnteresseerde of mogelijk nieuwe leden in participeren, of voor een beslissende wedstrijd aan het eind van het seizoen.

Om de competitie een zo evenredig mogelijk karakter te geven zal de wedstrijdleider aan het eind van de competitie twee “regelronden” instellen. Deze regelronden worden toegelicht in Art. 8.

Art 2.   Puntentelling

Er wordt gewerkt volgens een alternatieve puntentelling waarbij het aantal afberichten ook wordt verrekend. De puntentelling is als volgt:

Winst6 punten 
Remise4 punten 
Verlies2 punten 
   
Vrije ronde6 punten 
Externe Wedstrijd5 punten(N.B. ongeacht resultaat)
Lesavond – Docent5 punten 
Lesavond4 punten 
   
Afbericht 1 t/m 54 punten(per seizoen)
Afbericht 6 e.v.           2 punten 
Niet afbericht0 punten(N.B. m.u.v. zeer goede reden)
   
Toernooi bezoek4 punten(max. 2 maal per seizoen)
Clubzaken5 punten(Bestuursvergadering, toernooivoorbereiding etc.)

Om te voorkomen dat “A” spelers te snel en te vaak tegen “B” spelers ingedeeld worden, beginnen de “A” spelers bij aanvang van het seizoen met 10 startpunten.

Afberichten welke gedaan zijn na donderdag 18:00 uur zonder gegronde reden (ter beoordeling van de wedstrijdleider) zullen standaard gewaardeerd worden met 2 punten minder dan het hierboven beschreven aantal met een minimum van 0 punten. Bij structureel te laat afberichten kan de wedstrijdlei­der besluiten strafpunten in mindering te brengen.

Om eventuele competitievervalsing tegen te gaan moeten afberichten voor de laatste 2 competitieronden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende ronde bij de wedstrijdleider gedaan zijn. Indien dit later gebeurt kan de wedstrijdleider (eventueel in overleg met de scheidsrechtscommissie) besluiten het afbericht met 2 punten te waarderen. Uiteraard geldt dit alleen indien het afbericht nog binnen de reguliere 5 afberichten van 4 punten valt. Voor afberichten buiten de reguliere 5 blijft een waardering van 2 punten van kracht.

De wedstrijdleider kan voor individuele gevallen uitzon­derin­gen maken voor het aantal 4 punten afberichten. Te denken valt hierbij aan mensen met ploegendienst of andere van tevoren vast staande gebeurtenissen waar niet of zeer moeilijk onderuit te komen valt. Hierbij moet niet worden gedacht aan verjaardagen, feestjes of vakantie. De wedstrijdleider zal de individuele gevallen beoordelen.

Voor jeugdleden die spelen in de senioren competitie is geen uitzondering op boven­staande telling. Daarom zullen jeugdwedstrijden (o.a. 4-tal) niet worden be­schouwd als externe wedstrijden. Wel kan indien noodzake­lijk vooraf een vervangend tem­po/aanvangstijdstip worden over­eengekomen met de wedstrijdleider.

Senioren leden die helpen bij de jeugdcompetitie zullen geen uitzonderingspositie krijgen. Indien het seniorlid later dan 20:30 start met zijn partij dient de tijd in overleg met de tegenstander te worden verrekend. Let wel het is dus niet verplicht dat de verloren tijd door beide spelers wordt gedeeld, dit is echter wel wenselijk.

Art 3.   Ranglijsten

Elk lid dat deelneemt aan de competitie zal opgenomen worden in de ranglijst van de groep waarbinnen hij / zij is ingedeeld (”A” of “B”). Deze ranglijsten zullen na iedere competitie avond bijgewerkt worden.

Leden welke minder dan 5 wedstrijden (som van interne en externe wedstrijden) hebben gespeeld in een seizoen zullen niet opgenomen worden in de eindranglijst. Het behaalde resultaat voor de tegenstanders zal worden vervangen door 5 punten, ten minste 1 ronde voor het eind van het seizoen.

Leden welke niet meer dan 50% van de wedstrijden (som van interne en externe wedstrijden) hebben gespeeld kunnen geen kampioen van hun groep worden. Indien zij toch op plaats 1 eindigen zal de nummer 2 automatisch doorschuiven naar plaats 1.

Art 4.   Afberichten

Er dient te worden afbericht voor donderdag 18:00 bij:

de heer H. Schut
06-28698772
email: wedstrijdleider@opening64.nl

Dorpshuis “De Geist” (alleen in geval van nood)
Vinkenlaan 7
Sint Pancras
072-5641621

Art 5.   Speeltempo

Er wordt gespeeld volgens het speeltempo dat de NHSB aanhoudt voor de externe wedstrijden. In het kort nog even de regels:

  • Er wordt gespeeld met DGT klokken
  • Bij aanvang krijgt elke speler 1:40 uur tijd.
  • Daarnaast krijgt elke speler 10 seconden per zet, verrekend na het doen van de zet.
  • Indien de tijd van een speler eenmaal minder is dan 5 minuten hoeft er niet meer genoteerd te worden, ook als de klok door snel zetten weer boven 5 minuten komt.

Art 6.   Aanvang Competitie

Om uiterlijk 20:30 zal de indeling voor de wedstrijdavond aanwezig zijn in de speel­zaal. Om uiterlijk 20:45 dienen alle klokken te lopen. Indien Uw tegenstander er niet is dient U dit te melden bij de wedstrijdleider die in overleg actie zal onderne­men door:
a)         de klok in te drukken
b)         af te wachten tot beide spelers aanwezig zijn en de verloren tijd bij beide spelers in mindering te brengen.

Indien de wedstrijd niet voor 20:45 gestart kan worden dient het speeltempo met het aantal minuten vertraging gerekend vanaf 20:30 en evenredig verdeeld over de spelers in mindering gebracht te worden

De wedstrijdleider behoud zich het recht voor dit spel­tempo aan te passen indien dit vereist is. Denk hierbij aan bijzondere bestuursvergaderingen of toernooioverleg.

Art 7.   Uitslag & Opruimen Materiaal

De winnaar dient uiterlijk 30 min na het einde van de partij de uitslag te hebben ingevuld op het indelingsfor­mulier.

De verliezer dient er voor zorg te dragen dat, indien er niet meer verder gespeeld wordt, het schaakbord, de stukken en de klok worden opgeruimd in de daarvoor be­stemde kast.

Art 8.   Competitie opzet

De competitie zal bestaan uit twee delen.

Het eerste deel zal lopen tot kerstvakantie (ongeveer 12 ronden), het tweede deel zal bestaan uit het resterende aantal speelavonden dat overblijft.

De twee delen zullen bij elkaar worden opge­teld tot een eind­rang­lijst. Bij gelijk eindigen beslist:
1)         Onderlinge resultaat
2)         Aantal gespeelde wedstrijden op clubavonden (zowel intern als extern)
3)         Aantal malen wit (hoe minder hoe beter)
4)         Beslissingswedstrijd

Uitzondering hierop is de eerste plaats, indien het onderling resultaat geen uitsluitsel biedt zal er respectievelijk één beslissingswedstrijd, één rapid partij met 20 min p.p.p.p., één snelschaakpartij met 5 minuten p.p.p.p. totdat een van de wedstrijden uitsluitsel geeft.

Het onderling resultaat kan indien het gaat om meer dan 2 gelijk geëindigde spelers alleen toegepast worden indien alle spelers welke gelijk geëindigd zijn minimaal 1 maal tegen elkaar gespeeld hebben. Er kan alleen een onderlinge volgorde bepaald worden indien zonder meer duidelijk is welke speler de sterkste is. Indien speler A van zowel B als C wint zal A boven B en C eindigen, ongeachte het resultaat van B en C onderling. Indien bijvoorbeeld de score is:

 ABC
A 10
B0 ½
C1½ 

Of

 ABC
A 10
B0 1
C10 

is het niet mogelijk om op basis van het onderling resultaat een eindstand vast te stellen.

Op basis van de totaalranglijst zal er aan het einde van de competitie een drietal prijzen per groep worden uitgereikt. In principe zal de winnaar uit de “B” groep het volgende seizoen deelnemen in een groep hoger. Dit betekent automatisch dat de laatste uit de “A” groep het volgende seizoen in een groep lager zal spelen. Dit alles hangt wel af van het aantal deelnemers! De wedstrijdleider blijft gemachtigd om de groepsindeling bij aanvang van het seizoen aan te passen om te zorgen dat een gebalanceerde groepsgrootte bewerkstelligd wordt.

Art 9.   Regelronden

9.1. Algemeen

Met een regelronde wordt een competitie ronde bedoeld die niet door de computer maar door de wedstrijdleider is aangemaakt. Deze regelronden zullen dit seizoen gebruikt gaan worden om aan het eind van het seizoen eind positie beslissende wedstrijden plaats te laten vinden.

De regel dat mensen elkaar pas na 8 ronden voor de 2e keer kunnen treffen (art. 1) is niet van toepassing binnen regelronden.

9.2. Indeling

De wedstrijdleider maakt de regelronde aan de hand van de ranglijst per groep.

Een maximum van twee regelronden zullen aan het eind van de competitie plaatsvinden indien er meer dan een persoon aanspraak maakt op het clubkampioenschap. De indeling voor de regelronden kan worden gemaakt door de scheidsrechterscommissie indien er minimaal 3 personen voor aanvang van de regelronden protest aantekenen tegen het feit dat de competitieleider de indeling maakt. De competitieleider telt in dezen mee voor drie personen! Voor het maken van een regelronde is geen minimale opkomst vereist..

Art 10. Speelavonden

Competitie :28(onder voorbehoud 13 + 15)
Koppelschaken :1 
Thema schaken :1 
Doorgeefschaak :1 
Rapid schaken3 ronden:3 
Alternatief schaken3 ronden:3 
Snel schaken :1 
Algemene leden vergadering:1 
Totaal :39 

In de maand december / januari is rekening gehouden met een korte stop van twee weken, wegens sluiting de Geist. Uiteraard zijn bovenstaande speelavonden conceptueel en kunnen dus gedurende het seizoen nog wijzigen door bijvoorbeeld lesavonden of andere zaken.

Art 11. Nieuwe leden

Nieuwe leden die gedurende het seizoen instromen zullen starten met een percentage van 50% over de ronden die reeds gespeeld zijn.

Nieuwe leden die op minder dan 7 competitierondes voor het eind instromen spelen in principe buiten mededinging mee. Het resultaat voor de tegenstander zal gesteld worden op 5 punten.

Art 12. Protesten

12.1. Algemeen

Protesten zullen in principe behandeld worden door de wedstrijdleider. Indien echter de wedstrijdleider één van beide partijen is of als het besluit van de wedstrijdlei­der reden is tot meer protest zal het protest worden behandeld door de scheidsrechterscommissie.

Het besluit van de scheidsrechterscommissie zal in alle gevallen bindend zijn.

De scheidsrechterscommissie bestaat uit:

  • P. Verkerk
  • P. Samuels
  • R. van Diepen

Indien een lid van de scheidsrechterscommissie protest aantekent zal zijn plaats in de commissie tijdelijk worden waargenomen door een waarnemend lid. Dit waarnemend lid zal worden aangewezen door de overgebleven leden van de scheidsrechterscommissie en de wedstrijdleider.

12.2. Regelronden

Het is in principe niet mogelijk om tegen de indeling van een regelronde in protest te gaan. Wel is het natuurlijk redelijk om de wedstrijdleider te verzoeken zijn indeling toe te lichten. Indien de toelichting van de wedstrijdleider niet bevredigend is kan alleen protest worden aangetekend na het spelen van de regelronde bij de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie zal hierop een bindende uitspraak doen.

Het is wel mogelijk om 1 week voor aanvang van de regelronde protest aan te tekenen tegen het maken van de indeling door de wedstrijdleider. Indien er minimaal drie deelnemers van de competitie protest aantekenen zal de indeling worden gemaakt door de scheidsrechterscommissie of door een door de scheidsrechterscommissie aan te wijzen persoon. Dit proces kan ook door de wedstrijdleider in werking worden gezet omdat hij zelf ook deelneemt aan de competitie en zodoende invloed heeft op zijn eigen positie op de ranglijst. Dit alles is mogelijk omdat de wedstrijdleider zelf ook deelneemt aan de competitie en hij daarom een redelijke invloed heeft op zijn eigen positie op de ranglijst.

Art 13. Achttal

Aan het einde van de tweede competitie helft zal de wedstrijdleider op basis van de totaalranglijst één persoon (de clubkampioen) benaderen voor een zekere plaats in het eerste achttal voor het volgende seizoen.

De overige zeven plaatsen binnen het achttal zullen worden gereserveerd als aanwijsplekken. Deze aanwijsplekken zullen worden vergeven door een plaatsingscommissie van drie personen, te weten:

  1. De (externe) wedstrijdleider.
  2. De clubkampioen
  3. De (ex)teamcaptain van het eerste achttal.

Indien de wedstrijdleider zelf clubkampioen is geworden zal de nummer 2 automatisch plaats nemen in de plaatsingscommissie.

Binnen de selectiecommissie heeft de wedstrijdleider een “veto” recht. (Zoals besloten binnen de bestuursvergadering van mei 2002).

Art 14. Telefoons

Het is in principe niet toegestaan om telefoons te gebruiken in de speelzaal, dit om overlast voor de spelers te voorkomen. Als een telefoon van een speler hoorbaar afgaat, dit geldt ook voor hoorbare trilfunctie, dan heeft de tegenstander het recht een tijdstraf van 5 minuten te claimen. Indien een speler een het vermoeden heeft dat hij/zij gebeld kan worden voor een spoedgeval, kan deze speler een uitzodering aanvragen bij de wedstrijdleider.

Ook het gebruik van schaakprogramma’s of andere zaken die de wedstrijd beïnvloeden ten behoeve van het eigen spel is niet toegestaan tijdens de wedstrijd. Voor dit soort overtredingen kan de wedstrijdleider in samenspraak met de scheidsrechterscommissie besluiten de betreffende speler te diskwalificeren.

Art 15. Algemeen

In alle gevallen waarin het reglement geen uitsluitsel biedt zal de wedstrijdleider een  uitspraak doen. Tegen deze uitspraak kan in beroep worden gegaan bij de scheidsrechterscommissie.

Bij afwezigheid van de wedstrijdleider zal de wedstrijdleider een vervanger aanwijzen. Deze vervanger zal optreden met dezelfde rechten als de wedstrijdleider.

Voor seizoen 2023-2024 zal in principe Pieter Samuels optreden als plaatsvervangend wedstrijdleider.

Het competitiereglement wordt ieder jaar door de wedstrijdleider aangepast / bijgewerkt en ter goedkeuring aangeboden aan de scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie zal in principe voor aanvang van de eerste competitie ronde dit reglement goedkeuren.

September, 2023

Wedstrijdleider: Hein Schut

Geef een reactie

Opening '64